Faas Wilkesstraat 311 | Amsterdam

€ 430.000,- k.k.· (Verkocht)

Faas Wilkesstraat 311 | Amsterdam

€ 430.000,- k.k.· (Verkocht)

Details

ENGLISH TRANSLATION BELOW | Comfort | Nieuwbouw | Zeeburgereiland | 71m² | Balkon | Terrazza | 2 Slaapkamers | Parkeerplaats | Berging | Uitzicht op het water 

Deze aanmelding betreft Bouwnummer 58 welke in december wordt opgeleverd, we zoeken dus een eerste bewoner.

Het appartement is al voorzien van behangklare muren en een moderne betegelde badkamer.

Ontspannen wonen. Op een stadseiland. Binnen de ring, maar buiten de drukte. Een plek waar de geur van het IJ-water je verwelkomt en de rust je omarmt. Spreekt dit je aan? Kom dan wonen in Terrazza! Een schitterend appartementencomplex. Speels en eigenwijs. 122 koopappartementen, verdeeld over drie woonblokken. Met twee fijne groene binnenplaatsen, uitstekende balkons en heerlijke terrazza’s. Alles voor een zonnig leven op Zeeburgereiland!

Wat opvalt is de eenduidige uitstraling, maar mét een grote afwisseling in lagen en hoogten. Denk aan verspringende verdiepingen en balkons die eigenwijs uitsteken.

Op de begane grond van de woonblokken komen commerciële ruimtes die nog hun invulling gaan krijgen. Met uitzicht op het park en gericht op de zonzijde is dit in ieder geval een rustgevende locatie. Parkeren gebeurt uit het zicht, in de ondergrondse parkeergarage.

Tussen de woonblokken van Terrazza liggen groene hofjes waar kinderen op hun gemak kunnen spelen. De hoge glazen entrees geven een idyllisch doorkijkje naar deze binnenhofjes. Dat is uitnodigend thuiskomen.

Met het ontwerp van Terrazza hadden de architecten slechts één doel voor ogen: een gebouw ontwerpen dat even luxe als gevarieerd is.

De jonge wijk Zeeburgereiland ligt binnen de ring in de Sportheldenbuurt. Het is een groene, moderne wijk met zelfs een nieuw ‘Urban Sport Zone’ naast het complex. Ook sportvelden zijn in de buurt te vinden.

Hoe fijn is het om zo rustig te wonen, maar toch op fietsafstand van Amsterdam centrum te zitten?

Zeeburgereiland is nog volop in ontwikkeling en er komen steeds meer voorzieningen bij.Maar je hoeft niet weg, integendeel. Want Zeeburgereiland heeft alles wat je nodig hebt in de buurt: scholen, supermarkten, een kinderopvang en fijne restaurants, zoals Bij Storm en Haddock. En daar komen straks nog veel meer leuke hotspots bij! Over hotspots gesproken: op vijf minuten fietsen ligt het leukste stadsstrand van Amsterdam. Om over het mooiste park nog maar te zwijgen: het Diemerpark. Ruig en wild.

Ook uitvalswegen en openbaarvervoers voorzieningen liggen op loopafstand van het appartement. In Terrazza woon je echt buiten, maar nergens ver vandaan. Met de auto draai je zo de snelweg op en de fiets of tram brengt je binnen 10 minuten in het centrum van Amsterdam.

NIEUWBOUW
Het complex / het appartement wordt opgeleverd in Q4 2020. Omdat het complex nu nog in aanbouw is kunnen er geen bezichtigingen plaatsvinden en kunnen we nog geen uitsluitsel geven over een definitieve opleveringsdatum. We schatten in dat er begin januari 2021 geleverd kan worden.

VERENIGING VAN EIGENAREN
Omdat het pand nog in aanbouw is moet de VvE nog opgericht worden. De hoogte van de servicekosten is nog niet bekend. Dit zal na oplevering, bij de eerste ledenvergadering, worden vastgesteld.

HET RECHT VAN ERFPACHT
Het appartement is gelegen op grond uitgegeven in erfpacht. De vaste canon (voor 10 jaar) bedraagt € 2020,25 per jaar. Het huidige tijdvak loopt van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2068. Een aanvraag voor de overstap naar eeuwigdurende erfpacht is in 2019 ingediend zodat er eventueel, onder de gunstige voorwaarden, overgestapt kan worden.

INDELING
Keurige centrale entree, bellentableau, brievenbussen, liften en trappenhuis.

Op de eerste verdieping bevindt zich:
Lichte woonkamer met toegang tot het betegelde balkon, ruimte voor het plaatsen van een open keuken; separaat betegeld toilet; berging met wasmachine en droger aansluiting; 2 ruime slaapkamers; betegelde badkamer voorzien van moderne betegeling, design wastafel, ligbad, douche en design radiator.

De privé parkeerplaats is in de onderbouw gelegen evenals de berging van ca. 5m2.

Voor een duidelijk overzicht van de indeling en afmetingen verwijzen wij u graag naar de bijgevoegde plattegronden.

BIJZONDERHEDEN:
• VVE dient nog te worden opgericht.
• Uitzicht op het water. 
• Voordeel overdrachtsbelasting voor verkoper.
• Complex wordt gebouwd met SWK waarborgcertificaat.
• Nog op te leveren appartement.
• Woonoppervlakte: ca. 70 m2.
• Afwerkingsniveau: inclusief badkamer, sausklare plafonds en behangklare wanden.
• Externe berging van ca. 5 m2
• Laadpaal in de garage.
• Overdracht in januari 2020 mogelijk.
• Ligging buitenruimte oost/noord ?
• Koper wordt eerste gebruiker;
• Stadsverwarming;
• Gelegen op de 1ste verdieping;
• Geheel voorzien van dubbele beglazing (volledig geïsoleerd).

Enthousiast geworden ? Vraag het informatiepakket op met alle informatie en meerwerk.

DISCLAIMER
Alle informatie heeft nadrukkelijk een indicatief karakter en wordt onder voorbehoud verstrekt; er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Verrekening wegens over- of ondermaat wordt uitgesloten, oplevering in overleg, aanbieding vrijblijvend. De verkoopclausule en toelichtingsclausule NEN2580 zijn van toepassing, op te vragen via ons kantoor.

ENGLISH TRANSLATION
This registration concerns Building number 58 which will be completed in December, so we are looking for a first occupant.

The apartment is already equipped with wallpaper-ready walls and a modern tiled bathroom.

Relaxed living. On a city island. Inside the ring, but outside the hustle and bustle. A place where the scent of the IJ water welcomes you and the tranquility embraces you. Does this appeal to you? Then come and live in Terrazza! A beautiful apartment complex. Playful and cocky. 122 owner-occupied apartments, spread over three residential blocks. With two lovely green courtyards, excellent balconies and lovely terrazza. Everything for a sunny life on Zeeburgereiland!

What is striking is the unambiguous appearance, but with a great variation in layers and heights. Think of staggered floors and balconies that protrude stubbornly.

Commercial spaces will be built on the ground floor of the residential blocks that will still be used. With a view of the park and oriented towards the sunny side, this is in any case a relaxing location. Parking is out of sight, in the underground parking garage.

Between the residential blocks of Terrazza there are green courtyards where children can play at their leisure. The high glass entrances provide an idyllic view of these courtyards. That is inviting coming home.

With the design of Terrazza, the architects had only one goal in mind: to design a building that is as luxurious as it is varied.

The young Zeeburgereiland district is located within the ring in the Sportheldenbuurt. It is a green, modern neighborhood with even a new “Urban Sport Zone” next to the complex. Sports fields can also be found nearby.

How nice is it to live so quietly, but still be within cycling distance of Amsterdam center?

Zeeburgereiland is still under development and more and more facilities are being added, but you don’t have to leave, on the contrary. Because Zeeburgereiland has everything you need in the area: schools, supermarkets, childcare and fine restaurants, such as Bij Storm and Haddock. And there will soon be many more great hotspots! Speaking of hotspots: the nicest city beach in Amsterdam is a five-minute bike ride away. Not to mention the most beautiful park: the Diemerpark. Rough and wild.

Highways and public transport facilities are also within walking distance of the apartment. In Terrazza you really live outside, but nowhere far away. By car you can turn onto the highway and the bicycle or tram will take you to the center of Amsterdam within 10 minutes.

NEW BUILD
The complex / apartment will be completed in Q4 2020. Because the complex is currently still under construction, no viewings can take place and we are not yet able to provide a definitive delivery date. We estimate that deliveries can be made in early January 2021.

OWNERS ASSOCIATION
Because the building is still under construction, the HOA has yet to be established. The amount of the service costs is not yet known. This will be determined after delivery, at the first members’ meeting.

THE RIGHT OF LETTER
The apartment is located on a ground lease. The fixed ground rent (for 10 years) is € 2020.25 per year. The current period runs from April 1, 2018 to March 31, 2068. An application for the switch to perpetual leasehold was submitted in 2019 so that a switch can be made under favorable conditions.

LAYOUT
Neat central entrance, doorbells, mailboxes, elevators and staircase.

On the first floor you will find:
Bright living room with access to the tiled balcony, space for an open kitchen; separate tiled toilet; storage room with washing machine and dryer connection; 2 spacious bedrooms; tiled bathroom with modern tiling, design sink, bath, shower and design radiator.

The private parking space is located in the basement, as is the storage room of approximately 5m2.

For a clear overview of the layout and dimensions, please refer to the enclosed floor plans.

PARTICULARITIES:
• VVE has yet to be established.
• View of the water.
• Advantage of transfer tax for the seller.
• Complex will be built with SWK guarantee certificate.
• Apartment to be delivered.
• Living area: approx. 70 m2.
• Finishing level: including bathroom, sauce-ready ceilings and wallpaper-ready walls.
• External storage of approx. 5 m2
• Charging point in the garage.
• Transfer possible in January 2020.
• Location of outdoor space east / north?
• Buyer becomes first user;
• District heating;
• Located on the 1st floor;
• Fully equipped with double glazing (fully insulated).

Have you become enthusiastic? Request the information package with all information and additional work.

DISCLAIMER
All information is expressly of an indicative nature and is provided with reservation; no rights can be derived from it. Settlement due to oversize or undersize is excluded, delivery in consultation, offer without obligation. The sales clause and explanatory notes

Locatie

View on Google Maps

Vestiging

Apollo Makelaardij Groot Amsterdam

amsterdam@apollomakelaardij.nl
+31(0)20 20 82 100
[section_title heading="h2"]aanbod en ervaring[/section_title] [map address="vossiusstraat 2, amsterdam" zoomlevel="12" height="250px"]   [section_title heading="h2"]Makelaars met een hart voor Amsterdam[/section_title] Ga je een huis kopen of verkopen in Amsterdam dan is het natuurlijk van essentieel belang dat je zeker bent van je..

Contact

Message has been sent successfully.